kuva

Lahden Vesijärvi - Faktaa ja lukuja

Pinta-ala 109 Km2
Pituus 25 Km
Keskisyvyys 6 m
Suurin syvyys 42 m
Viipymä 5,4 vuotta
Valuma-alueen koko 515 Km2
   - metsää 60 %
   - peltoa 23 %
   - suota 8 %
   - asuttua aluetta 9 %
Rantaviivaa 181 Km 
   - metsätalouden käytössä  45 % 
   - loma-asutuksen käytössä 33 % 
   - muun asutuksen käytössä 12,5 % 
   - maatalouden käytössä 9,5 %
Saarien rantaviivaa 31 Km 
Keskivirtaama  3,9 m2/s 
Asukkaita valuma-alueella 150 000
Saaria n. 50
Saarien yhteisala 4,5 Km2
Rantakiinteistöjä 1304
   - loma-asuntoja 1222
   - muita asuinrakennuksia 82
Sallittu ylävesikorkeus NN+m 81,35
Sallittu alavesikorkeus NN+m 81,06

Vesijärven hydrologiset tiedot

  Enon-selkä Paimelan- lahti-Vähäselkä  Komon-selkä  Laitialan-selkä  Kajaan-selkä  Vesijärvi 

Valuma-alue
Km2 

84  97  37  159  138  515 
Pinta-ala
Km2 
26  12,5  21,5  44  109 
Keskivirtaama
m3/s 
1,0  0,8  2,0  1,1  3,9  3,9 
Keskitilavuus
10m3 
176  17  50  120  300  633 
Keskiviipymä
5,6  0,7  0,8  3,5  2,4  5,4 
Suurin syvyys
33  14,5  10,5  18,5  42  42 
Keskisyvyys
6,8  2,8  5,6  6,8  6,0 
Rantaviiva
Km 
44  16  21  37  63  181* 

* = saarirantaa 31 Km

Pohjavesien vaikutus veden laatuun ja hydrologiaan

Vesijärveen purkautuneita puhtaita pohjavesiä on tehokkaasti hyödynnetty yhdyskuntien vedenhankinnassa. Alkuaan vedenhankinta nojasi Launeen lähteen kautta Salpausselän harjun pohjaveteen, mutta vedenoton lisääntyminen ja siirtyminen Vesijärven ranta-alueelle on johtanut pohjavesipurkautumien vähenemiseen ja loppumiseen. Kyseessä ovat olleet järven tilan kannalta suotuisimmat lisävedet. Niiden vähentyminen tai jääminen pois on heikentänyt kuormitussietoa samaan aikaan jätevesivaikutuksen kanssa. Ennen toista maailmansotaa vallinneeseen tilanteeseen nähden on pohjavesipurkaumien määrä pienentynyt noin 15 000 m3/vrk. Tämä merkitsee 20 %:n vähentymistä Enonselän keskivirtaamasta ja vastaavaa pidennystä altaan teoreettiseen viipymään.

Tapahtunut kehitys korostaa perinteisen vesiensuojelun merkitystä. Laimentavien vesien vähennyttyä on tärkeää keventää järveen laskevien vesien mukanaan tuomaa kuormitusta.